Dodatečné

Všeobecné obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. MARVEL- INTERNATIONAL spol. s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Pod Strání 2268, PSČ 756 61, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8556, IČ: 64084035, DIČ: CZ64084035 (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům (jak jsou definování níže) Služby (jak jsou definovány níže).
  2. Vztah Poskytovatele a Uživatelů při poskytování Služeb se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „Podmínky“), které tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.
 2. DEFINICE
  1. Poskytovatel. Poskytovatelem je MARVEL- INTERNATIONAL spol. s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Pod Strání 2268, PSČ 756 61, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8556,
  2. Propojené osoby. Propojenými osobami se rozumí další společnosti propojené s Poskytovatelem.
  3. Uživatel. Uživatelem Služby je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla Registraci, zakoupení mobilního domu či pronájem mobilního domu.
  4. Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele a Uživatele.
  5. Služby. Službou se rozumí služby, produkty Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doméně provozované Poskytovatelem. Služba jsou umístěná na webovém serveru marvel-mobilnidomy.cz a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně. Služba slouží k prodeji mobilních domů.
  6. Užívání Služby. Užíváním Služby se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doméně Služby, zejména objednávání, rezervace a další činnosti k zakoupení či pronájmu mobilního domu.
  7. Obsah Služby. Obsah Služby představuje souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích osob:
   1. Obsah Poskytovatele. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby, které vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).
   2. Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) přenesené Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služby na webové stránky marvelmobilnidomy.cz.
   3. Obsah Třetích osob. Obsahem Třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) Třetích Osob zobrazované v rámci Služby.
  8. Uživatelský účet Klubu Marvel. Uživatelský účet vzniká úspěšnou Registrací a obsahuje parametry Užívání Služby (např. uživatelské jméno, e-mailovou adresu, nastavení Služby apod.).
 3. REGISTRACE UŽIVATELE
  1. Registrace. Pro Užívání Služeb Klubu Marvel je nezbytné provedení Registrace do Klubu.
  2. Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře.Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.
  3. Registrační proces. Registrace se provádí na webové stránce příslušné k dané Službě, kde je přesně popsán registrační proces.
  4. Registrační údaje. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a Užívat Službu Poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. V. níže.
  5. Souhlas s VSP. Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se s těmito Podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služby. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Registrace do Klubu Marvel“se Všeobecnými smluvními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.
  6. Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení Registrace do Klubu Marvel (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.
  7. Registrační účet. Dokončením Registrace je Uživateli založen účet do Klubu Marvel.
  8. Rozšíření údajů. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemůže být Služba Užívána. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup ke Službě, jestliže Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.
 4. PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
  1. Zadání nabídky mobilních domů. Poskytovatel je oprávněn umisťovat a zveřejňovat pomocí uživatelského rozhraní na webových stránkách příslušnou nabídku mobilních domů.
  2. Nabídkou mobilních domů. Nabídkou se rozumí veškeré nabídky mobilních domů.
  3. Povaha nabídky. Pro vyloučení pochybností Uživatel bere na vědomí, že veškerá nabídka umístěná Uživatelem na webové stránky Poskytovatelem může být kdykoliv změněna.
  4. Parametry Nabídky:
   1. Doba zveřejnění Nabídky. Poskytovatel zveřejní nabídku mobilních domů po dobu určenou proprodej. Uživatel je oprávněn zveřejněnou Inzerci upravit nebo odstranit v uživatelském rozhraní.
   2. Omezení nabídky. Poskytovatel je oprávněn zveřejnit pouze takovou nabídku, která je platná.
  5. Odpověď na zveřejněnou nabídku. Uživatel, který odpovídá na zveřejněnou inzerci, se rovněž zavazuje dodržovat tyto Podmínky.
 5. PRÁVA A POVINNOSTI
  1. Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:
   1. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk,
   2. nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služby,
   3. veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
   4. používáním Služby ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika,
   5. se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  2. Obecné Závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
   1. neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
   2. nebude používat Službu, pokud by jejím použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
   3. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat Službu, u které je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
   4. používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena,
   5. pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,
   6. zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,
   7. nebude získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služby Poskytovatele i služeb a produktů Třetích osob,
   8. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,
   9. nebude se v souvislosti s Užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
   10. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě), nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,
   11. nebude porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech a nebude se ani pokoušet jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.
  3. Obecná oprávnění Poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn:
   1. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování Služby či jakkoli změnit způsob poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele,
   2. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům,
   3. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet Uživatele.
  4. Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.
  5. Porušování právních předpisů. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služby Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
  6. Neaktivní Uživatelský účet. V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu po dobu delší než 12 měsíců (dále jen „Neaktivní Uživatelský Účet“) je Poskytovatel oprávněn zrušit takový Neaktivní Uživatelský účet.
 6. TRANSAKČNÍ POPLATKY
  1. Bezplatnost Registrace. Registrace Uživatele a užívání Služby nejsou zpoplatněny a jsou poskytovány Uživatelům zdarma.
  2. Uskutečněnou transakcí se rozumí uzavřený prodej nebo pronájem mobilního domu podepsání kupní smlouvy nebo smlouvy o pronájmu.
 7. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
  1. Vyloučení záruk. Služba poskytovaná Poskytovatelem Uživateli je poskytována „tak jak je“. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služby, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby.
  2. Odpovědnost za škodu. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
   1. jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci,
   2. jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany Hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu,
   3. jakýkoliv jiný následek používání Služby.
  3. Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném zněním, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele (ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů).
  4. Obsah Třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služby či poskytovaný Uživatelům v rámci Služby, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služby a software třetích osob nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služby. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.
  5. Vztah mezi Uživateli a Třetími osobami. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah který vznikne mezi Uživatelem a Třetí osobou na základě využívání Služby je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či Třetí osobu z takového právního vztahu: Poskytovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Uživatelů Služby (tj. zadavatele Nabídky či Poptávky) ve vztahu k Třetí osobě.
  6. Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Komunikace. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou uživatelem při Registraci nebo na adresu, kde se Uživatel zdržuje), e-mailem (v případě Poskytovatele doručením na e-mailovou adresu info@marvel-mobilnidomy.cz a v případě Uživatele na e-mailovou adresu uvedenou při Registraci). Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma: Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (prostřednictvích telefonních čísel uvedených na webových stránkách www.marvel-mobilnidomy.cz a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci).
  2. Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službou se řídí právním řádem České republiky.
  3. Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službou, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
  4. Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
  5. Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takový neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
  6. Změny a účinnost změn Podmínek:
   1. Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli
   2. Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání Služby ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služby přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek, nebo jejich změn a nadále na základě původní registrace Užívá Službu, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu článku III. těchto Podmínek.
  7. Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. srpna 2011

Máte o mobilheim zájem nebo se chcete jen na něco zeptat?

Pokud nechcete psát, můžete rovnou zavolat k nám do Rožnova na telefon 775 334 455