Ochrana osobních údajů

Úvod | |

Marvel - Logo

Ochrana osobních údajů

1 Osobní údaje a citlivé údaje.

Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo
identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o osobní údaje Uživatele, vypovídající o
národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových
organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a
sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj,
který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů:

1.1 Rozsah osobních údajů. Poskytovatel v rámci Registrace sdělí povinné osobní údaje. Uživatel
může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.

1.2 Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po
Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci
Služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

2 Ochrana Osobních údajů.

Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím
elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v
maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které dopovídají stupni
technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby
tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob:

2.1 Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku
nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k
jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně
použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

2.2 Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných
zásahů třetích osob.

3 Omezení nakládání s údaji.

Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat
údaje Uživatele z jeho Osobních údajů způsobem, který by byl v rozporu se smluvními podmínkami.

4 Zpracování osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní
údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby) a pro statistické
účely.

5 Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů.

Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním
vyplněného registračního formuláře nebo podpisem kupní smlouvy) uděluje Uživatel v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
(dále jen „ZoOÚ“) se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto podmínek Poskytovateli
jako správci, za účelem identifikace Uživatele při Registraci.

6 Předávání Osobních údajů.

Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů Uživatele
Propojeným osobám.

7 Zpracovatel.

Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

8 Doba udělení souhlasu, odvolání souhlasu.

Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 10
(deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů je
dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně
odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu společnost Poskytovatel zajistí, aby veškeré
údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně
zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V
takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Smluvních podmínek, která jsou
podmíněna poskytnutím souhlasu.

9 Přístup Uživatele k údajům.

Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o
informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli
informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho
Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení
nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále
oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10 Poskytnutí osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě
zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).
Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv
Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích
osob.

11 Statistická data.

Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů
Poskytovatelem a Propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných Služby. Poskytovatel je
oprávněn sdělovat Propojeným osobám pro účely provozování Propojených serverů statistické údaje
týkající se Uživatelů. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje
takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo
identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli Třetí osobě Uživatele kontaktovat.

12 Obchodní sdělení, reklama.

Uživatel dává Poskytovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro
potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, obsahující zejm. informace o novinkách Služby a o produktech a službách
Třetích osob,, a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení
připojovaných k příchozí elektronické poště. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv další
zasílání obchodních sdělení odmítnout.

Další partneři:
Mobilák.cz - mobilní domy, mobilheimy